Alegazioak / alegaciones

AROZTEGIAKO ALEGAZIOAK

 

LEHENA. Baztango Udal Planaren aldaketa, “aldaketa puntuala”ren bidez egin nahi da, baina prozedimendu egokia “berrikusketarena” litzateke.

Kontuan hartu behar da 252 etxebizitza egin nahi dituen etxegintza egitasmoaz ari garela, 105 etxebizitza libre unifamiliarrak edo bifamiliarrak, 66 etxebizitza kolektibo libre, 66 babes ofizialeko eta 6 eraikin.

Proposatzen den planaren aldaketak 2002ko planak aurrikusten duen garapen ereduaren aldaketa suposatzen du, honako bi puntuetan:

–  lurraldearen antolaketan, bizigune berria eraiki nahi delako, oraingo biziguneen garapenaren kaltetan

–  Planaren kudeaketan; izan ere, Planak etxegintzako probetxamenduak eta ekimenak jabe kopuru handiaren artean banatzen du, baino ekimen honek, bakar batean monopolizatzen du.

Horregatik, egin nahi diren aldaketek, Planaren berrikusketa eragiten dute (articulo 76 de la LF 35/2002 modificada puntualmente por la LF 6/2009).

Lur-zoru hirigarrian edukiko lukeen eragina larria bada, Baztango lur-zoru ez-hirigarrian eta Nafarroako kantauriar isurialdean edukiko lukeena larriagoa litzateke; zeren ekimen honen hedapenak, Lurralde Antolaketa ereduan ondorio suntsigarriak izanen bailituzke.

Oraingo egoeran, egin nahi den aldaketaren aitzineko egoeran hain zuzen, etxebizitza bat edo bi eduki ditzakeen eraikina eraikitzeko1500 m2ko partzela behar da. POT 2an partzelaren neurria 10.000 m2ra igaten da. Onartu nahi den egitasmoak muga horiek gainditzen ditu.

Partzela horiek bizigune bat ez osatzeko bezain barreiatuta egon behar dute. Bizigunea zerbitzu urbanistikoak eta dotazio komunak behar ditzakeen etxebizitzen pilaketa da.

Bertzalde, indarrean dagoen Udal Planaren arabera ez da baso lur-zoruan eraikitzen ahal. Aldaketan aurrikusitako etxebizitza aunitz hala eginen lituztekete.

Gainera lur-zoru hirigarrian etxeak eraikitzeko, aldaketa honek betetzen ez dituen hainbat baldintza daude:

Lur-zoru ez hirigarrian ez da tontorretan eraikitzen ahal, ez da %10eko malda baino handiagokoetan eraikitzen ahal eta ez da zuhaitzik mozten ahal. Egitasmoak ez ditu baldintza hauek betetzen.

Laburbilduz, egitasmoak, oraingo planeamenduak lurraldearen egitura orokor eta organikoari buruz dituen irizpideak aldatzen ditu, eta horrek, planeamenduaren berrikusketa eskatzen du.

Berrikusketa honek EMOTarekin arazoak edukitzen ahal ditu. Baina Udaletxeak ez digunez hura ikusteko baimenik eman, haren inguruko arrazoiketa espedientearen bertze momentu batean eginen dugu.

Betiere, egin nahi den aldaketaren neurria ikusita, horrek, udal dotazioen ahalmenen berrikusketa ekarriko luke, egin nahi duten egitasmoak Lekarozko populazioa hirukoiztuko bailuke.

Udal Plana berrikusi nahi izateak bi ondorio juridiko ditu:

–  Berrikusketa jatorrizko Planaren tramitaziorako aurrikuspenetara egokitu behar dela

–  Prozedimendua ez duela ekimen pribatuak hasten ahal.

Ondorioz, hasitako prozedimendua ez da heburuetara egokitzen eta guztiz baliogabea da.

BIGARRENA: Egitasmoak bulkatzen duen Udal Planaren aldaketak ez du bide publikoak hartzea aurrikusten, nahiz eta bide publiko hauen hartzea 2002. urtetik salatu den; halaber, ez du Batzar Nagusiak adosturiko erabakirik betetzen.

Udal Planaren aldaketa ukitutako lurrak norenak diren jakin gabe egitea ezinezkoa da.

Zelaieta bide publikoak hartu zituelarik, 2002ko apirilaren 2an  Batzar Nagusiak bide horien egoera lehengoratzea erabaki zuen.

2002. urtean Zelaietak bertze batzuekin “Palacio de Aroztegia, S.L.” enpresa sortu zuen, eta haren helburua “jarduerak turistikoak eta ostalaritza zerbitzu orokorrak eskaintzea” zen.

Elkarte horren izenean, Zelaietak jabego publikoko Aroztegia eta Olabideako bideen aldaketa juridikoa eskatzen du, ondotik permutatzeko.

2003ko apirilaren 22ko Batzar Nagusiak bide horien aldaketa juridikoa tramitatzea onartu zuen, horrela, ondare izaerakoak izateko.

Lekarozko herriak eta partikularrek alegazioak aurkeztu zituzten, lurren mugapena egitea eskatuz. Alegazio kolektiboak erretiratu eta gero, Enpresak Ibarreko alkateak eta Lekarozko alkateak hitzarmen bat izenpetu zuten. Horrela, Aroztegiako jabeak Lekaroz eta Elizondo artean, eta Sukilets aldean asfaltozko bide bana egokitu beharko zituen. Halaber, Iñaran eta bertzeetan pasabadi eskubidea mantendu beharko zuen; baino eskatutako aldaketa juridikoa hotelaren irekitzera baldintzatua zegoen.

Lur-eremuaren jabeak ez zuen baldintzetako bat ere bete, hortaz, bideen aldaketa juridikoa eraginik gabe gelditzen da, eta bideak domeinu publikokoak izanez jarraitzen dute.

2005eko irailaren 29an auzotar batek lurren mugapena egitea eskatu zion Batzar Nagusiari, eta honek, Nafarroako Gobernuari egiteko eskatzea erabaki zuen. Baina erabakitako bete gabe dago oraino.

2008ko apirilaren 28an “Palacio de Aroztegia, S.L.” enpresea desegin zen. Batzar Nagusiarekin adosturikoak betetzea zegokion pertsona juridikoa desagertzerakoan, hitzartutakoak  ez dira betetzen ahal.

Baztango Udal Planaren aldaketa puntuala bulkatu duen enpresa “Palacio de Aroztegia, S.L.”k izen bera badu ere, bertze nortasun juridiko bat du, aitzinekotik bereiz.

Laburbilduz, domeinu publikoko lurren jabego publikoa  begibistakoa da, eta horren inguruan, 2005ean Batzar Nagusiak mugapena egiteko erabakia betetzeke dago.

HIRUGARRENA: Baztango Udal Planaren aldaketa hau, “Palacio de Aroztegia, S.L.” sustatzen ari da.

Baina hau eta aitzinekoa guztiz desberdinak dira. Aitzinekoa 2008ko desagertu zen. 2008ko ekainaren 1ean, jabe berriak, BALTEA DESARROLLOS INMOBILIARIOSek hain zuzen, bertzearen izena hartzea erabaki zuen.

Bi enpresen arteko desberdintasuna nabaria da: Erregistro merkantilean toki desberdinetan izena emanik ageri dira, NIF desberdina dute, eta gainera, helburu sozial desberdinak dituzte.

Horrela bereziki azpimarkatzekoa da Landa Garapen eta Ingurugiro departamenduaren txostena, eta Etxebizitza eta Lurralde Antolaketa departamentuaren  txostena, lehenengo enpresaren eskariari erantzunez egin zirela. Bistan denez, bi txosten hauek ez dute deus ikustekorik orain “Palacio de Aroztegia, S.L.” izena daramen enpresarekin.

Guzti horrek, Udal Planaren aldaketak aitzinerat egitekotan, ekintza administratibo horiek baliogabetuko lituzke.

LAUGARRENA: Aldaketak ukitutako lur-eremuaren zati bat erabilera publikoko mendia da. Horrek erran nahi du hirigarria ez den lur-zoru klase berexia dela, eta babes berezia duela. Etxebizitzen zati bat lur horretan eginen litzateke.

Hortaz, aldaketa hori egitea Nafarroako Gobernuari dagokio.

BORTZGARRENA: Golf belagiari buruz:

Hasteko, golf belagiak bideragarritasun guttikoak dira.

Legearen arabera golf belagiak lur-zoru hirigarri edo ez hirigarrietan egin daitezke, betiere produktibitate ertainekoak edo orokorrak badira badira. Kasu honetan, lur-zoru forestalaz ari gara. Ondorioz, baso lur-zorua salbuetsirik geldituko litzateke eta ez zenez lur aski egonen, legeak ez luke golf belagirik baimenduko.

Halaber, golf belagiak lur jarraikortasuna eta horiek hertsiak izatea behar duenez, inguruko lurren garapena baldintzatzen du. Uraren erabilpenean ere sekulako eragina du, eta pozoiek, pestizidek… bertako lur-azaleko eta lur azpiko uretan ondorio larriak izaten dituzte.

Egun Lekarozek ur hornidura arazoak ditu. Hortaz, egitasmo hau Uraren Legearen kontrakoa litzateke, nekazal lurren ur beharra aisialdikoen gainetik lehenesten baitu.

Golf belagi hau egungo legediaren kontrako izateaz gain, Lekarozen onargarriak ez diren ondorioak edukiko lituzke.

SEIGARRENA: Udaletxeak aski ongi dakien moduan, 2005eko martxoaren 23an egitasmoak ukitutako eremuako lur zati bat erre zen. Lur zati hori lur-zoru forestala zen. Legeak garbi aski erraten du erretako mendi edo basoen erabilera aldaketa ez dela inondik ere tramitatzen ahalko.

ZAZPIGARRENA: Gisako egitasmoen esperientziak erakutsi duenez, egitasmo hauek ez dute balio ez enplegua ez demografiak aktibatzeko balio. Sorturiko enplegu bakarra eraikuntza aldira mugatzen da, baino promozio handi bat denez, kanpoko eraikuntza enpresa handi batek hartuko du beregain.

Egitasmoa enplegua sortzeko dela erraten dute, baina haren inguruan darabilten ixiltasun kontrakoa pentsaraztera garamatza, hau da, jokaldi espekulatiboa dela.

Etxe berriak egiteko egitasmo honek ez du zentzurik Udal Planak, dagoeneko 1663 egitea aurrikusten baitzuen, haraneko garapen eredu naturalaren banatua.

Babes Ofizialeko 66 etxebizitzek eduki dezaketen interesa zalantzazkoa da. Berriki udaletxeak Babes Ofizialeko etxeak desklasifikatu baitu, ez zirelako saltzen.

2010eko ekainean onartzekoa den POT2ak, bertzeren artean,  golfak egitea onartzen du, baldin eta ez bada urbanizazio bat egiteko helburuarekin egiten.

ZORTZIGARRENA: Informazio publikora aurkezturiko espedienteak, espendientean berean aipatzen diren txostenak falta dira.

Bertzalde espediente txostenean zuzendu daitezkeen akats batzuk aipatzen dira, baina haren tramitazioa hasieratik kutsatzen dute. Horrela, aurkezturiko egitasmoan zuzentzen ahal ez diren akatsak daude: ez du bideen jabego publiko edo pribatua zehazten.

Halaber, eremu berdeak dituen 39.500 metro karratuei 7.446 gehiago gehitu dizkiete, eta hori ez ez da zuzendu.

BEDERATZIGARRENA: Lekarozko herritarrak, urriaren 4ean egindako herri galdeketan lurren birkalifikazioaren kontra agertu ziren gehiengo osoz.

Udaletxea herritarren iritziaren kontra enpresarekin hitzarmenak egitea salagarria bada, bereziki salagarria da zuzenean kaltetutakoak eta gainerako baztandarrek behar den bezala ez informatzea.

ALEGACIONES AL PROYECTO

AL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

FRANCISCO JAVIER ELIZALDE ECHANDI, con DNI nº 33.424.679-K y domicilio en Lekaroz (Navarra) c/ Eguzkialde nº 12, Presidente del Batzarre de Lekaroz, actuando en nombre y representación del mismo, ante el Ayuntamiento de Baztan comparece y DICE:

 

Que, por medio del presente escrito, formula alegaciones ante la “aprobación inicial de modificación puntual estructurante del Plan Municipal de Baztan” aprobada por ese Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2009, cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 124 de fecha 7 de octubre de 2009, con base en los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- Consideramos inadecuado el procedimiento de modificación del Plan Municipal de Baztan, toda vez que se ha seguido la vía de “modificación puntual” cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 78 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo el procedimiento adecuado sería el de “revisión”.

Ha de tenerse en cuenta que, en el fondo, nos encontramos ante una operación inmobiliaria que tiene por objeto la construcción de 252 viviendas, 105 viviendas libres unifamiliares o bifamiliares, 66 viviendas colectivas libres y 66 VPO y 6 edificaciones – hotel en torno a un campo de golf.

Se trata de la generación de un nuevo núcleo de población al que se le pretende atribuir la capacidad de ser el dinamizador de la demografía y del empleo de Baztan.

En consecuencia la modificación del Plan, según su propia manifestación de intenciones, pretende cambiar el modelo de desarrollo ya previsto en el Plan Municipal de 2002 tanto en:

1-    La ordenación del territorio, en la medida que se pretende la construcción de un nuevo núcleo poblacional en detrimento del desarrollo de los núcleos ya existentes.

2-    La gestión del Plan, que de ser un Plan que reparte los aprovechamientos e iniciativas inmobiliarias entre un gran número de propietarios se monopoliza en uno solo.

Los cambios que se pretenden desarrollar son constitutivos de una revisión del Plan en la medida que caben dentro de los supuestos previstos en el artículo 76 de la LF 35/2002 modificada puntualmente por la LF 6/2009.

Se trata de la adopción de nuevos criterios acerca de la estructura general y organizativa del territorio, motivada por la elección de un modero territorial distinto basado en la acumulación de las oportunidades inmobiliarias en un solo núcleo, en detrimento de los existentes con la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico y económico, que van a incidir sustancialmente sobre la ordenación de todo el Valle.

Si los efectos del nuevo suelo urbanizable sobre el resto del suelo urbano y urbanizable son graves, aun lo son mas los efectos que genera esta reclasificación sobre el suelo no urbanizable del valle y por extensión de toda la vertiente Cantábrica de Navarra, desde el momento que la generalización de este tipo de iniciativas supondría unos efectos sobre el modelo de Ordenación del Territorio devastadoras.

Se nos puede decir que esto no se va a permitir en más lugares o no se va a promover en más sitios. ¿Por que no?. Y si así fuera, ¿por que aquí si y en otros sitios no?.

Si se trata de un hecho singular y único, ¿porque no se desarrolla mediante el sistema de expropiación, de forma que se garantice que no se produzca una monopolización de los aprovechamientos por parte de un solo particular?.

No se puede ocultar que los cambios y revalorizaciones que suponen la reclasificación son espectaculares con respecto a la situación urbanística vigente.

En la actual situación, previa a la modificación que se pretende, las posibilidades constructivas se limitan a la construcción de una o dos viviendas, en un edificio por cada parcela de 1.500 m2 según articulo 116 de la LF 35/2002 y el artículo 9 del DF 85/95, elevándose a 10.000 m2 en el POT 2. Esas limitaciones quedan absolutamente sobrepasadas por el proyecto que se pretende aprobar.

Estas parcelas tienen que estar lo suficientemente diseminadas como para no poder constituir un núcleo de población, entendiendo por núcleo según el artículo 146 de la LF 35/2002, la agrupación de edificaciones residenciales susceptible de necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes.

Por otra parte, en el Plan Municipal vigente queda prohibida la construcción de viviendas en suelo forestal que es donde precisamente van buena parte de las viviendas previstas en la Modificación.

Además, la construcción de viviendas en el suelo urbanizable tiene un conjunto de restricciones que la modificación que se pretende no cumple.

Según el artículo 116 de la LF 35/2002, en suelo no urbanizable no se pueden construir viviendas en zonas de cresta (esto sucede en el proyecto), ni se puede construir viviendas en suelos de más del 10% de pendiente (la modificación pretendida alcanza hasta el 50%), ni se permiten talas del arbolado (la modificación prevé una zona residencial en un bosque).

En definitiva se trata de cambios en el actual planeamiento que implican “la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, motivada por la elección de un modelo territorial distinto en su mayoría del antiguo, o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación”, que en la redacción del mencionado art. 78.1, implican la tramitación del proyecto por los cauces de una revisión del planeamiento.

Dicha revisión del planeamiento puede tener dificultades con la EMOT, si bien ese Ayuntamiento nos ha denegado el acceso  al mismo, por lo que reservamos nuestra argumentación al respecto para otra fase del expediente.

En cualquier caso, la envergadura de la modificación pretendida obligaría a replantear la capacidad de las dotaciones municipales en su totalidad con respecto a un volumen poblacional que previsiblemente triplicará, cuando menos, el actual núcleo poblacional de Lekaroz, y a debatir la idoneidad del nuevo modelo urbanístico que se debería proponer por la vía de revisión.

La exigencia de que la modificación del Plan Municipal que se pretende siga los cauces propios de la “revisión” conlleva dos consecuencias jurídicas:

a)     Que la revisión debe ajustarse a los trámites previstos para la tramitación del Plan original, según lo dispuesto en el art. 79.1 de la Ley Foral 35/2002.

b)     Que en la iniciación del procedimiento queda excluida la iniciativa particular, según se desprende, a sensu contrario, de lo dispuesto en el art. 80.1 de la misma norma.

En consecuencia, el procedimiento iniciado es inadecuado a los fines pretendidos y conlleva su nulidad radical.

SEGUNDO.- La modificación del Plan Municipal de Baztan que propugna el proyecto no contempla la ocupación de caminos públicos que ha venido siendo denunciada desde el año 2002, ni respeta anteriores acuerdos adoptados por la Junta General del Valle.

Difícilmente se puede proceder a una modificación del Plan Municipal sin conocer la titularidad de los terrenos afectados.

Al respecto ha de tenerse en cuenta que con ocasión de la ocupación de caminos públicos por parte del entonces propietario de la finca Arozteguia, José Mª Celayeta Alcorta, la Junta General del Valle adoptó el acuerdo de fecha 2 de abril de 2002 exigiendo la reposición de los caminos a su estado original.

Ante una serie de propuestas por parte del citado propietario para llegar a acuerdos en relación con dichos caminos, ese Ayuntamiento (actas de las sesiones ordinarias de fecha 20 de mayo de 2002 y 28 de junio de 2002) señaló que la cuestión debía someterse al Batzarre de Lekaroz, al ser caminos que afectaban a sus vecinos.

En noviembre de 2002 el Sr. Celayeta, junto con otras personas, constituye, la mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L., cuyo objeto social es “la prestación de actividades turísticas y servicios de hostelería en general”.

En nombre de dicha sociedad, el Sr. Celayeta presenta ante la Junta General del Valle un escrito, en el que, entre otros extremos, propone lo que califica como la alteración jurídica de terrenos de dominio público como son los caminos de Arozteguia y Olabidea, para posterior permuta.

La Junta General del Valle, en sesión de 22 de abril de 2003, accede a tramitar la alteración de la calificación jurídica de los caminos, para que pudieran pasar a ser de carácter patrimonial.

El pueblo de lekaroz y varios vecinos, de forma particular, presentaron alegaciones y formularos una solicitud de que se practicase el deslinde de la zona. Las alegaciones colectivas se retiraron tras llegarse a un acuerdo firmado por el representante de la empresa, el Alcalde del Valle y el Alcalde de Lekaroz según el cual  la propietaria de la finca Arozteguia acondicionaría con asfalto un camino público de Lekaroz a Elizondo, así como el de Sukilets, manteniendo el derecho de paso de Iñarán y otros. Se condicionaba, también, la alteración jurídica a la apertura del hotel.

La Junta General se constituye en garante del cumplimiento de dicho acuerdo, que no es recurrido por parte alguna y deviene, por lo tanto, firme.

La propietaria de la finca no cumple ni una sola de las condiciones establecidas en el acuerdo de la Junta General de fecha 22 de abril de 2003, por lo que el proceso de alteración jurídica queda sin efecto y los caminos siguen siendo de dominio publico.

Ante dicha situación, un vecino de Lekaroz solicita de la Junta General que se proceda al deslinde de los terrenos de Arozteguia, acordando la Junta General, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2005, encomendar la realización del deslinde a los servicios técnicos del Gobierno de Navarra, sin que, hasta la fecha se haya cumplido lo acordado.

El día 28 de abril de 2008 se extingue la sociedad mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L., entidad que había llegado a los acuerdos cuyo garante era la Junta General, por lo que aquellos quedan sin efecto por la imposibilidad de cumplimiento de las condiciones acordadas al haber desaparecido la persona jurídica a que competía su cumplimiento.

No cabe considerar la pervivencia de la mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L., por el hecho de que sea otra mercantil del mismo nombre la que ha promovido la modificación del Plan Municipal de Baztan, que ostenta una personalidad jurídica distinta y diferenciada de de la original, tal y como expondremos de forma amplia en el apartado tercero de estas alegaciones.

En definitiva, de la anterior exposición resulta patente la titularidad pública de parte de los terrenos de dominio público -cuando no comunales- y servidumbres de paso, dado que el deslinde acordado por la Junta General el día 29 de septiembre de 2005 no ha sido llevado a efecto y existen elementos más que notorios de la titularidad pública del parte terreno, tácitamente reconocida por el entonces titular del mismo.

A mayor abundamiento, la titularidad pública de los caminos viene reconocida por la propia mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L., actualmente existente y promotora del la modificación del Plan Municipal de Baztan, cuando mediante escrito presentado ante la Junta General el día 13 de mayo de 2009 reconoce el carácter público de los caminos en cuestión, pretendiendo perpetuar la vigencia de los acuerdos alcanzados en los años 2002-2003.

TERCERO.- El presente procedimiento de modificación del Plan Municipal de Baztan ha sido promovido por la mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L..

Dicha mercantil es claramente diferente de la que anteriormente, durante los hechos descritos en el anterior apartado, ostentaba la misma denominación, toda vez que la primera quedó extinguida el día 28 de abril de 2008 y la actual adquirió dicha denominación social por acuerdo de la Junta General de accionistas de la mercantil BALTEA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. celebrada el día 1 de junio de 2009.

Las diferencias entre ambas mercantiles se evidencian, además, por aparecer inscritas en diferentes lugares del Registro Mercantil, por poseer diferente NIF y por tener diferentes objetos sociales.

Es decir, entre el día 28 de abril de 2008 y el día 1 de junio de 2009 no existe ninguna mercantil con la denominación de PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L..

Según el expediente puesto a disposición del suscribiente, la promotora de la modificación del Plan Municipal presentó, junto con su proyecto sendos informes de los Departamentos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El informe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de fecha 24 de abril de 2009, señala que responde a un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Resulta trascendente, a los efectos de las presentes alegaciones, advertir que el mencionado proyecto fue presentado en el Departamento por la mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L. el día 2 de abril de 2008. Es inevitable concluir que el expediente fue tramitado ante el Departamento de Medio ambiente por la mercantil que quedó extinguida el día 28 de abril del mismo año, toda vez que la que en la actualidad ostenta la misma denominación social no inició sus actividades con dicho nombre hasta el día 1 de junio de 2009.

Algo similar ocurre con el informe emitido por el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio con fecha 14 de octubre de 2008, que fue solicitado por PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L. el día 30 de junio del mismo año. No existía ninguna mercantil con dicha denominación en ninguna de las dos fechas.

Con independencia de que el último de los informes fue, al parecer, solicitado por una persona jurídica inexistente -lo que incluso podría dar lugar a actuaciones penales- ambos informes carecen de relación con la mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L. actualmente existente y que es la promotora de la modificación del Plan Municipal que ahora se pretende.

Dicha circunstancia daría lugar a la nulidad del acto administrativo, en el caso de prosperar la modificación del Plan Municipal de Baztan.

CUARTO.- Parte del territorio ocupado por la Modificación está ocupado según la cartografía del POT por montes de utilidad pública lo que constituye una categoría de suelo de suelo no urbanizable y de protección. Precisamente se trata de parte del suelo ocupado por las viviendas lo cual está prohibido en este tipo de suelo.

Es decir, nos encontraríamos ante una modificación competencia del Gobierno de Navarra.

QUINTO.- Aun cuando consideramos que la creación del campo de golf previsto en el proyecto presentado por el promotor de la modificación no es sino una mera justificación para proceder a una operación urbanística destinada a la edificación de viviendas, no podemos dejar de señalar al respecto las siguientes cuestiones:

En primer lugar, el desarrollo de un proyecto para implantar un campo de golf tiene escasa viabilidad.

El artículo 2º del Decreto Foral 128/1992, por el que se regulan las condiciones para la implantación de campos de golf en Navarra recoge que “los campos de golf podrán desarrollarse en suelo urbanizable o no urbanizable con las categorías de mediana productividad agrícola o genérico”. En el caso que nos ocupa, parte del terreno que se pretenden incluir en el proyecto están consideradas como suelo forestal. Por tanto, además de la exclusión previsible de dicho terreno por parte del Departamento de Medio Ambiente de este terreno, el citado Decreto Foral impediría el desarrollo de un campo de golf por falta de superficie.

Por otra parte, la implantación de campos de golf supone la dedicación de un continuo territorial de gran superficie: por redondeo se suele estimar que un mínimo de 500.000 metros cuadrados deben estar destinados para tal finalidad, lo que supone un cuadrado de algo más de 700 metros de lado.

Se trata además de una actividad incompatible con cualquier otro tipo de infraestructura, es decir, como hemos señalado, se trata de un espacio continuo y cercado, de manera que no admite otro uso que el de la práctica del golf. Incluso los elementos naturales que se insertan están pensados con esa finalidad. Implica por tanto una decisión previa por el gran condicionamiento a que somete el territorio adyacente.

Finalmente, es una actividad que implica un gran impacto en cuanto a su mantenimiento, principalmente por el consumo de agua y por los problemas que pueden generar las aguas residuales procedentes de dicho riego derivados de la utilización de productos químicos fitosanitarios y fertilizantes, que pasarán no sólo a los sistemas colectores sino al subsuelo sobre el que se asienta el campo.

 

Respecto de la toma de agua tampoco se ha estudiado convenientemente su afección en una zona en la que es problemático el abastecimiento de la población actualmente existente, tal y como perfectamente conoce ese Ayuntamiento. En el proyecto presentado no se recoge la cantidad de litros que se necesitarían, ni ninguna otra información al respecto.

Con respecto a la calidad de las aguas que saldrán del campo de golf, provenientes principalmente de las escorrentías del campo de golf y del drenaje subterráneo, tenemos que decir que las mismas saldrán con componentes químicos como funguicidas, herbicidas, insecticidas y malacidas, que tarde o temprano acabarán en los acuíferos, resultando evidente que la captación de aguas subterráneas incidirá negativamente en manantiales y tomas de agua de caseríos próximos.

Dados los problemas de abastecimiento que actualmente padece Lekaroz, el proyecto presentado sería contrario a lo dispuesto en la Ley de Aguas que prioriza el agua para uso agrícola sobre el recreativo.

Los supuestos beneficios de los campos de golf para la conservación de un entorno privilegiado como es en la actualidad Aroztegia son inexistentes: primero, por la gran cantidad de herbicidas y pesticidas que requiere el mantenimiento del césped (más de 700 kilogramos al año de preparados químicos, según estudios de expertos) y, en segundo lugar, por el ingente consumo de agua. En este apartado, e igualmente en base a estudios de especialistas, el consumo medio de un campo de golf de 18 hoyos es de 500.000 metros cúbicos al año. Aun considerando que el proyecto propugna un campo de 9 hoyos, el previsible consumo que exigiría su funcionamiento es absolutamente inasumible no solo para Lekaroz, sino que afectaría a las localidades circundantes.

En suma, estamos hablando de un proyecto que, según pretenden sus promotores, gira en torno a un campo de golf inviable no solo desde la perspectiva normativa, sino insostenible a la vista de los recursos y afecciones a que sometería a la localidad de Lekaroz.

SEXTO.- Como bien conoce ese Ayuntamiento, el día 23 de marzo de 2005, parte del terreno afectado por la modificación pretendida sufrió un incendio. El incendio afectó a parte de los terrenos, calificados como suelo forestal, que se incluyen en el proyecto que motiva la modificación del Plan municipal.

Resulta imposible la tramitación de cualquier expediente que implique el cambio de uso de dicho terreno, toda vez que lo impide el art. 42.1 de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, al señalar expresamente que “en ningún caso se podrá tramitar expediente de cambio de uso de montes o terrenos forestales incendiados”

Por su parte, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, de aplicación en Navarra, señala en su art. 50.1, sobre “Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados”:

“1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:

  1. El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
  2. Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.

Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:

  1. Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
  2. Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
  3. Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.”

Ninguna de las anteriores circunstancias excepcionales concurrían en el terreno afectado por el incendio con anterioridad al mismo, por lo que resultaría imposible el cambio de uso del terreno afectado, al menos hasta el año 2035.

La reducción del suelo disponible para el proyecto, conllevaría un replanteamiento del proyecto presentado, por lo que carecería de fundamento tanto una modificación como una revisión del Plan Municipal, que justifica su razón de ser precisamente en aquel proyecto. A mayor abundamiento, la inevitable reducción del aprovechamiento, afectaría  a la cláusula 10ª del acuerdo suscrito el día 2 de junio de 2009 entre el Ayuntamiento de Baztan y la mercantil PALACIO DE AROZTEGUIA, S.L..

SEPTIMO.- Con independencia a lo anteriormente expuesto, hemos de hacer constar que, dado que este tipo de operaciones no son nuevas y los precedentes son numerosos, se constatado el hecho de que este tipo de experiencias sirven para reactivar el empleo y la demografía de un modo muy limitado, ya que casi todas estas viviendas serán de segunda residencia de personas atraídas por el campo de golf.

El empleo que generan las viviendas de segunda residencia es nulo, salvo durante el periodo de construcción, pero dado que se trata de una gran promoción se construirá con una gran constructora que traerá sus empleados de fuera.

En realidad el único empleo que generan este tipo de obras, en el lugar, es el de servir comidas a los empleados de la construcción.

Parece que se trata de convencer de que el proyecto está orientado a la generación de empleo y crecimiento demográfico, es decir, que se trata de una iniciativa de interés público para el valle, cuando de los silencios y falta de información que ha rodeado el proceso cabe sospechar que tras esa cortina de humo se puede ocultar una operación especulativa en beneficio de una única propiedad.

Atendiendo al interés general del valle podría entenderse la iniciativa de un campo de golf, así como la construcción de un centro social para el mismo y de algún pequeño hotel. Pero carece de sentido la previsión de nuevas viviendas cuando el Plan Municipal aprobado en 2002 ya preveía 1.663 viviendas, dentro del modero de ordenación territorial natural repartido por todo el valle.

En cuanto al interés que se pueda deducir de la construcción de las 66 VPO previstas en la modificación, cabe decir que, según se ha publicado, en Baztan recientemente se ha desclasificado alguna promoción de viviendas protegida ya construidas para pasar a ser libres al mismo precio, al no haber suficiente demanda. Esto demuestra que en el mercado de Baztan las VPO pierden su capacidad estratégica cuando las viviendas libres se venden al mismo precio que éstas.

En cualquier caso, parece evidente que quienes promueven esta modificación y quienes les facilitan su tramitación saben que este tipo de experiencias han sido desestimadas en valles próximos por razones de sostenibilidad, en el sentido medio ambiental del término.

Quienes promueven el proyecto y quienes lo apoyan deben tener conocimiento de que en junio del 2010 va a ser aprobado el POT 2 que afectaría al proyecto y que prevé que los campos de golf sin operaciones inmobiliarias se deben tramitar como PSIS en el suelo no urbanizable, o cuando se plantee como usos residenciales en suelo urbanizable, se debe desarrollar conforme a como se prevea en el planeamiento municipal o territorial. El POT 2, de aprobación prevista en junio de 2010, considera “autorizable” la implantación de un campo de golf, siempre y cuando no tengan como objetivo parcial la urbanización para viviendas.

Si se conoce por los promotores o quienes apoyan el proyecto la próxima entrada en vigor de esa norma, la aprobación apresurada de una modificación del Plan Municipal no puede deberse a la ignorancia y habrá que deducir otras finalidades que nada tienen que ver con la finalidad social que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas.

Si pese a lo anteriormente expuesto, se mantiene la modificación del Plan Municipal, quien apoye el proyecto no podrá argumentar ignorancia a la hora de asumir las responsabilidades que pudieran deducirse.

OCTAVO.- En el expediente expuesto a información pública consta un informe emitido por Técnicos Municipales, con referencia 376/09B, en el que se hace constar –apartado primero- la existencia de un anterior informe, con referencia 265/09B, que no ha sido incorporado al expediente.

Tal ausencia provoca indefensión a los vecinos al desconocer su contenido, de tal forma que conllevaría la nulidad del expediente administrativo.

Por otra parte, el informe obrante en el expediente señala una serie de defectos que el propio informe considera subsanables, pero que vician de origen la tramitación del mismo.

Así, en el proyecto presentado se detectan defectos insubsanables como lo es que no se define la titularidad pública o privada de los caminos.

Tampoco se ha subsanado el defecto denunciado por los Técnicos en el sentido de que a los 39.500,00 metros cuadrados de zona verde, se añadan otros7.446,90 metros cuadrados. En el folio 9 del apartado dedicado a “normativa urbanística” del proyecto presentado el día 7 de septiembre de 2009, se siguen manteniendo los 39.500,00 metros cuadrados del proyecto original, pese al informe emitido por los Técnicos municipales el día 29 de julio de 2009.

NOVENO.- Los vecinos de Lekaroz en Batzarre celebrado el día 4 de octubre de 2009 y en votación secreta, se pronunciaron con mayoría absoluta en contra de la recalificación de terrenos de la finca Arozteguía.

Queremos recordar a nuestros representantes en el Ayuntamiento que precisamente son NUESTROS  representantes, tal como la empresa tiene el suyo, y que la voluntad de los vecinos ha sido claramente expresada en la votación. Lo cual hace especialmente reprochable que el Ayuntamiento hayan llegado a acuerdos con los promotores del proyecto, sin contar no ya con la aprobación de los vecinos de Lekaroz, especial y directamente afectados por el mismo, sino sin informar debidamente al resto de vecinos del Valle sobre las repercusiones de todo tipo que conlleva el mencionado proyecto.

Esto debería ser suficiente argumento para retirar la recalificación cuya aprobación inicial se pretende.

En Baztan, a 5 de noviembre de 2009